Diagnosys.hu, Egészségügyi hírek,
Diagnosys.hu, Egészségügyi hírek,
CIKKEK
     
REGISZTRÁCIÓ
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Regisztráció
Elfelejtettem a jelszót
     
számláló
Indulás: 2003-08-06
     
Kábítószer
Kábítószer : Mit tegyünk sürgős esetben ? A kábítószerrel való visszaélés büntetése

Mit tegyünk sürgős esetben ? A kábítószerrel való visszaélés büntetése

Tanácsok. Magyar jog

   Mit tegyünk sürgős esetben, eszméletlen állapotban?!
      Ne essünk pánikba! 
        Amennyiben a kábítószer hatása alatt álló személy eszméletlen, fektessük
        az oldalára, nehogy megfulladjon, s az esetleges hányadék kiürüljön a
        szájából!
        Azonnal hívjunk orvost vagy mentőt!
        Ne hagyjuk felügyelet nélkül!
        Vegyük figyelembe, hogy eszméletét visszanyerve várhatóan rosszkedvű
        lesz!
        A történteket és a problémákat nyugodt körülmények között beszéljük meg!

        Fontos, hogy agresszív viselkedést és testi fenyítést semmi esetre se
        alkalmazzanak, mert azok ellenérzést fejthetnek ki!        A kábítószerrel való visszaélés büntetése
      A hatályos magyar jog 
      Büntető törvénykönyvünk büntetni rendeli a kábítószerrel való visszaélést
      (282. §). Tiltott a hatósági előírások megszegésével kábítószert
      termeszteni, előállítani, megszerezni, tartani, kínálni, átadni,
      forgalomba hozni, az országba behozni, onnan kivinni, az ország területén
      átvinni vagy azzal kereskedni. A bűntettet minősíti, ha azt kábítószernek
      a hatósági előírások megszegésével való termesztésével, előállításával,
      megszerzésével, forgalomba hozatalával vagy kereskedelmével foglalkozó
      szervezet keretében követik el. 

      A kábítószer-fogyasztót nem büntetni, hanem gyógyítani kell. Az 1993.
      XVII. törvény ezért tette lehetővé a csekély mennyiséget saját használatra
      termelő, előállító, megszerző vagy tartó büntethetőségének kizárását, ha
      az első fokú ítélet meghozataláig okirattal igazolja, hogy legalább hat
      hónapig folyamatos, kábítószer-függőséget megelőző vagy gyógyító
      kezelésben részesült. Sőt a törvényhozó még ezen is túlment:
      büntethetőséget megszüntető körülménynek tekinti a kezelésben való
      részvételt még a kábítószer fogyasztásával összefüggő - kétévi
      szabadságvesztésnél nem súlyosabban büntetendő - bűncselekmény esetében
      is. 
      A kábítószerrel visszaélés minősített körülményei közé tartoznak az
      üzletszerű és a fegyveres elkövetés, valamint ha fiatalkorú vagy
      gyermekkorú személy felhasználásával követik el, illetve az elkövetés
      folytán ilyen személy jut kábítószerhez. Még súlyosabb büntetés vár
      azokra, akik a bűncselekményt jelentős mennyiségű kábítószerrel, illetve a
      kábítószernek a hatósági előírások megszegésével való termesztésével,
      előállításával, megszerzésével, forgalomba hozatalával vagy
      kereskedelmével foglalkozó szervezet keretében követik el. 
      Büntető törvénykönyvünk kóros szenvedélykeltésnek nevezi és büntetni
      rendeli, ha tizennyolcadik életévét betöltött személy tizennyolcadik
      életévét be nem töltött személynek kábító hatású anyag vagy szer kóros
      élvezetéhez segítséget nyújt, vagy őt arra rábírni törekszik. 
      A kábítószer, a kábító hatású anyag és az ellenőrzött anyag fogalmának
      meghatározása a magyar jogban  
      A kábítószer fogalmát a Btk. nem határozza meg. 
      A kábítószernek minősülő anyagok felsorolását a kábítószer termelésének,
      gyártásának, feldolgozásának, forgalomba hozatalának, raktározásának és
      használatának szabályozásáról szóló 1/1968. (V. 12.) BM-EÜM együttes
      rendelet mellékletében közzétett jegyzékek tartalmazzák. 
      A Btk. 286/A. §-a értelmében kábítószeren a visszaélés szempontjából
      veszélyes pszichotrop anyagot is érteni kell. A pszichotrop anyagok
      listája a 4/1980. (VI. 24.) EÜM-BM együttes rendelet mellékletét képező
      I-V. jegyzékben található. 
      Az 1/1968. (V. 12.) BM-EÜM együttes rendelet szerint kábítószer-élvezetre
      alkalmas anyagnak (a továbbiakban: kábítószer) az 1965. évi 4.
      törvényerejű rendelettel kihirdetett "1961. évi Egységes Kábítószer
      Egyezmény" alapján nemzetközileg kábítószernek nyilvánított, továbbá a
      Magyar Köztársaságban kábítószernek minősített anyagokat és
      készítményeket, valamint azok bármilyen töménységű folyékony vagy szilárd
      hígításait kell tekinteni. 
      A Legfelsőbb Bíróság Büntető Kollégiumának 155. számú állásfoglalása
      (1955. március 27.) szerint kábítószernek a Btk. 282. § és 282./A §
      (visszaélés kábítószerrel) alkalmazásában csak az I-II. jegyzékben
      szereplő pszichotrop anyagok tekinthetők. A III-V. jegyzékben felsorolt
      pszichotrop anyagok és törzskönyvezett gyógyszerkészítmények, valamint a
      jegyzékekben nem szereplő különböző ragasztók, szerves oldószerek stb. a
      kóros szenvedélykeltés (Btk. 283. §) bűncselekménye szempontjából kábító
      hatású anyagok lehetnek. 
      A Legfelsőbb Bíróság állásfoglalása szerint: "A Btk. 283. §-ának törvényi
      tényállásában szereplő "kábító hatású anyagok" nem alkotnak olyan zárt
      kört, mint a kábítószerek. Ezeknél - szakértői közreműködéssel -
      esetenként kell tisztázni, hogy az elkövetés tárgyául szolgáló anyagnak
      vagy szernek volt-e ilyen hatása, az elkövető valóban "kóros élvezethez"
      nyújtott-e segítséget stb." 
      A tudomány és a technika nem áll egyhelyben. Új kábító hatású szereket
      fedez fel a pharmakológia, és vesz be kínálatába a bűnözés. Míg ezek az új
      vegyületek nem kerülnek be a kábítószernek minősülő anyagok és
      készítmények jegyzékébe, addig szabadon és büntetlenül lehet velük
      visszaélni. Az alacsonyabb szintű jogszabály hiányossága korlátozza a
      magasabb rendű jogszabály érvényesülését. 
      A Btk. 282. § (5) büntetni rendeli a kábítószerrel visszaélésre irányuló
      előkészületet. "Ellenőrzött" anyagoknak kábítószer tiltott előállítására
      szolgáló gyártása, beszerzése, forgalmazása a kábítószerrel visszaélésre
      irányuló előkészületnek minősül és bűntett miatt három évig terjedő
      szabadságvesztéssel büntetendő. 
      Csekély mennyiség - jelentős mennyiség  
      A Btk. 282. § (5). a visszaélés kábítószerrel büntette minősített esetének
      tekinti, ha a bűncselekményt jelentős mennyiségű kábítószerrel követik el.
      A 282/A. § szerint viszont nem büntethető, aki csekély mennyiségű
      kábítószert saját használatára termeszt, állít elő, megszerez vagy tart,
      ha az elsőfokú ítélet meghozataláig okirattal igazolja, hogy legalább hat
      hónapig folyamatos, kábítószer-függőséget megelőző vagy gyógyító
      kezelésben részesült. 
      A Legfelsőbb Bíróság Büntető Kollégiumának 155. számú állásfoglalása
      (1995. március 27.) "csekély" mennyiségűnek értékelte a Btk. 282. §-ának
      alkalmazásában a kábítószer, ahhoz hozzá nem szokott fogyasztóra
      vonatkoztatott halálos (letális), illetve mérgező (toxikus) adagjának
      legfeljebb tízszeresét, és "jelentős" mennyiségűnek az ilyen adag több
      mint százszorosát. A csekély mennyiségre elkövetett bűncselekmény továbbra
      is vétségnek számít, melynek büntetése - az eset körülményeitől függően -
      két évig terjedő szabadságvesztés vagy pénzbüntetés. 
      A Büntető Kollégium 75. számú állásfoglalása szerint az átlagos
      kábítószer-élvező mintegy egy évi fogyasztásának megfelelő mennyiségű
      káros élvezetre alkalmas kábítószert kell a Btk. 282. §-a (3) bekezdésének
      c) pontja szerinti minősítés szempontjából jelentős mennyiségnek
      tekinteni. 
      Kábítószerek csekély és jelentős mennyisége: 2 tábla heroin, morfin,
      metadon, hydrocodin, kodein, kokain, amfetamin, LSD, kannabis. Csekély
      mennyiség felső határa: 0,62 g 3 g 3 g 7,5 g 8 g 7 g 2 g 7 mg 10 g. A
      jelentős mennyiség alsó határa 6,2 g 30 g 3,0 g 75 g 80 g 70 g 20 g 70 mg
      100 g. 
      A bíróság álláspontja szerint a kábítószerrel való visszaélés büntette
      esetén elsősorban nem szakértői, hanem inkább jogi kérdés az, hogy a
      kábítószer jelentős mennyiségű-e. A büntetés öt évtől tizenöt évig terjedő
      szabadságvesztés, ha a bűncselekményt jelentős mennyiségű kábítószerrel
      követik el. Ezzel szemben, aki a kábítószerrel visszaélést csekély
      mennyiségre követi el, vétség miatt két évig terjedő szabadságvesztéssel
      vagy pénzbüntetéssel büntetendő, sőt nem büntethető, ha az elsőfokú ítélet
      meghozataláig okirattal igazolja, hogy legalább hat hónapig folyamatos,
      kábítószer-függőséget megelőző vagy gyógyító kezelésben részesült.


      


 Közösségi Kapcsolat Alapítvány 1997. 12. 01.

     

Diagnosys.hu Független Egészségügyi Fórum

Promote Your Page Too

     
Menü