Diagnosys.hu, Egészségügyi hírek,
Diagnosys.hu, Egészségügyi hírek,
CIKKEK
     
REGISZTRÁCIÓ
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Regisztráció
Elfelejtettem a jelszót
     
számláló
Indulás: 2003-08-06
     
Archívum
Archívum : CELLULÁRIS ÉS MOLEKULÁRIS ÉLETTAN

CELLULÁRIS ÉS MOLEKULÁRIS ÉLETTAN


 

(2. program)

Programvezetõ: DR. SPÄT ANDRÁS

Az elmúlt évtizedekben a szervezet mûködéseinek kutatása a makroszkópos megfigyelésektõl

elmozdult a mikroszkópikus folyamatok, molekuláris mechanizmusok vizsgálata felé. Ezzel

párhuzamosan elmosódtak a klasszikus szakterületek közti határok, miközben új diszciplínák (sejtbiológia,

molekuláris genetika, stb.) jöttek létre. Ezeket a változásokat az az alapvetõ felismerés

katalizálta, hogy a makroszkópikus szinten igen különbözõ jelenségek hátterében sejt- és

molekuláris szinten gyakran egymáshoz nagyon hasonló folyamatok állnak. Ilyen általános

alapelveket figyelhetünk meg az intracelluláris jelátvitel, a sejt-sejt kölcsönhatások, a genetikai információ

kifejezõdése és sok egyéb biológiai folyamat kialakulásában. – A celluláris és molekuláris élettan

PhD-program célja az össz-szervezeti mûködések sejtszintû és molekuláris hátterének megismerése.

Külön hangsúlyt fektetünk annak vizsgálatára, hogy az általános rendezõelvek alapján

hogyan jöhetnek létre a szervezetben megfigyelhetõ, egymástól nagymértékben különbözõ folyamatok.

Ennek megfelelõen a program keretében hasonló kísérleti megközelítésben vizsgáljuk pl. az

endokrin mirigyek és az immunrendszer, a máj- és az idegsejtek mûködéseit. A program interdiszciplináris

jellegét mutatja a részt vevõ témák és intézetek széles skálája is. A program magas színvonalát

a kutatómunka irányításában és a kurzusok vezetésében szerepet vállaló nemzetközileg is elismert

szakemberek garantálják, s ugyanerre enged következtetni a program eddigi hallgatóinak

kiemelkedõ publikációs tevékenysége is.

Témák

I. Molekuláris chaperonok funkciói és mûködési mechanizmusuk jellemzése

Témavezetõ: Dr. Csermely Péter

Chaperon assay, helikáz-topoizomeráz assay, fehérjeszeparációs és fehérjeanalitikai módszerek,

fehérje-DNS, valamint fehérje-RNS kölcsönhatások jellemzése, fehérje kináz és foszfatáz mérések,

rekombináns fehérjék és mutánsaik expressziója, felületi plazmonrezonancia, peptidkönyvtár

készítés és alkalmazása kötési kísérletekre.

II. A mellékvese glomerulóza sejt mûködésének szabályozása, kalcium jel kialakulása, ioncsatornák

szerepe Témavezetõ: Dr. Enyedi Péter

Mellékvese glomerulóza sejt izolálás, RIA, Western és Northern blot, mRNS tisztítás, expresszálás

(Xenopus oocytában, E. coliban, COS sejtben), ionáram mérések két-elektródos voltage clamp technikával,

in vitro RNS gyártás, antisense módszerek, fúziós-fehérje gyártás és tisztítás.

III. Az angiotenzin-receptor mûködésének molekuláris alapjai Témavezetõ: Dr. Hunyady László

Molekuláris biológiai módszerek (célzott mutációk létrehozása, DNS szekvenálás, plazmidok fenntartása,

restrikciós enzimek használata), cDNS expresszálása eukarióta sejtekben, inozitol-foszfát

válasz mérése, receptor-internalizáció mérése, kötési vizsgálatok jelzett ligand segítségével

IV. Szignál-transzdukciós folyamatok neutrofil granulocitákban Témavezetõ: Dr. Ligeti Erzsébet

Szuperoxid-termelés mérése teljes sejten és sejtmentes rendszerben, G-fehérje GTP-hidrolízis és

nukleotid-kicserélõdés sebességének mérése, granulociták különbözõ granulum-populációinak vizsgálata,

tirozin-kináz enzimaktivitás mérése granulocitákban, intracelluláris Ca2+-koncentráció mérése

neutrofil granulocitákban, H+-ion transzport mérése granulocitákban, membránpotenciál mérése

fluorimetriás technikával.

V. Az idegi sejtfejlõdés in vitro vizsgálatai Témavezetõ: Dr. Madarász Emilia

Idegi sejtek tenyésztése, transzfekció, sejtklónozás, immuncitokémia, in situ ELISA, receptor-kötési

tesztek tenyésztett sejteken, fehérje-kimutatás blot-technikával, sejt-implantáció.

Programok 21

VI. A glukuronidáció és az aszkorbinsav anyagcsere szabályozása májban

Témavezetõ: Dr. Mandl József

Northern blot, EMSA, Western blot, HPLC, fluorimetria, mikroszóma preparálás, májsejt izolálás, perfundált

máj, sejttenyésztés.

VII. T-limfociták antigén-felismerõ mûködése és az antigén-prezentáció mechanizmusa

Témavezetõ: Dr. Rajnavölgyi Éva

Áramlási citometria, peptid-tervezés és szintézis, in vitro kötési vizsgálatok, monoklonális antitesttermelés.

VIII. Vírus ellenes segítõ T limfociták specificitásának és funkciójának vizsgálata

Témavezetõ: Dr. Rajnavölgyi Éva

Monoklonális B- és T-sejtek elõállítása, B- és T-sejtek funkcionális vizsgálata, limfokinek kimutatása

és mennyiségi mérése, a vírus ellenes immunválasz in vivo és in vitro vizsgálata, MHC/peptid kötõdés

vizsgálata, antigén prezentáció vizsgálata, ellenanyag kötésen alapuló jelzéses technikák, RT-PCR,

intracelluláris ionok és sejtfelszíni membránfehérjék vizsgálata cytofluorimetriával.

IX. A kalcium-jel kialakulása és következményei Témavezetõ: Dr. Spät András

Patch clamp, szuszpenziós fluorimetria, populációs és egysejtes fluorimetria, fluoreszcens

képanalízis, primer szövettenyészetek, RIA.

A program vezetõ oktatói

Dr. Csermely Péter, egyetemi tanár, DSc.

Semmelweis Egyetem, Orvosi Vegytani, Molekuláris Biológiai és Pathobiokémiai Intézet (lásd: 15. Program)

Dr. Enyedi Péter, egyetemi docens, CSc.

Semmelweis Egyetem, Élettani Intézet, Tel: 266-2755/4079, Fax: 266-7480, Email: enyedi@puskin.sote.hu

Tudományos érdeklõdési terület: mellékvese, aldoszteron, kalcium szignál, kálium csatorna, inozitol foszfátok

Dr. Hunyady László, egyetemi docens, CSc.

Semmelweis Egyetem, Élettani Intézet, Tel: 266-2755/4041, Fax: 266-6504, Email: hunyady@puskin.sote.hu

Tudományos érdeklõdési terület: Angiotenzin II, AT1 angiotenzin-receptor, Ca2+-mobilizáló hormon, inozitolfoszfát

válasz, receptor-internalizáció, célzott mutációk, szerkezet-mûködés összefüggése.

Dr. Ligeti Erzsébet, egyetemi tanár, DSc.

Semmelweis Egyetem, Élettani Intézet, Tel: 266 7426, Fax: 266 7480, Email: ligeti@puskin.sote.hu

Tudományos érdeklõdési terület: neutrofil granulocita, NADPH oxidáz, degranuláció, kis G-fehérjék, tirozin-kinázok.

Dr. Madarász Emília, egyetemi docens, tudományos fõmunkatárs, CSc.

MTA Kísérleti Orvostudományi Kutató Intézet és ELTE-TTK Összehasonlító Élettani Tanszék, 1083 Budapest,

Szigony u. 43., Tel: 210-0819/251, Email: madarasz@koki.hu

Tudományos érdeklõdési terület: idegsejt, asztroglia, törzssejtek, in vitro sejttechnológia, sejtdifferenciálódás

Dr. Mandl József, egyetemi tanár, DSc.

Semmelweis Egyetem, Orvosi Vegytani, Molekuláris Biológiai és Pathobiokémiai Intézet (lásd: 15. Program)

Dr. Rajnavölgyi Éva, egyetemi tanár, DSc.

ELTE TTK Immunológiai Tanszék, 2131 Göd, Jávorka Sándor u. 14., Tel: (27) 331839, Fax: (27) 345147, Email:

evaraj@alfa.elte.hu

Tudományos érdeklõdési terület: T-limfociták, epitóp-vizsgálat, antigén-prezentáció, MHC-fehérjék, T-sejt-receptor,

immunológia, vírus ellenes immunválasz, segítõ T limfociták, limfokinek, antigén prezentáció, T sejt

aktiválás.

Dr. Spät András, egyetemi tanár, az MTA tagja

Semmelweis Egyetem, Élettani Intézet, 1088 Budapest, Puskin u. 9., Tel: 266 9180, Fax: 266 6504, Email:

spat@puskin.sote.hu

Tudományos érdeklõdési terület: Kalcium-jel, glomerulóza-sejt, glomus caroticum, idegsejtek, mitokondrium,

NADPH.

22 Semmelweis Orvostudományi Egyetem Doktori Iskola • Almanach

A program hallgatói és témavezetõik

Bánfi Botond l Dr. Ligeti Erzsébet

Czirják Gábor ö Dr. Enyedi Péter

Demeter Kornél ö Dr. Madarász Emilia

Fischer Tamás ö Dr. Enyedi Péter

Kis-Tóth Katalin ö Dr. Rajnavölgyi Éva

Makara Judit ö Dr. Spät András

Mihalik Balázs ö Dr. Hunyady László

Molnár Gergely ö Dr. Ligeti Erzsébet

Molnár Zoltán ö Dr. Spät András

Pitter János l Dr. Spät András

Rada Balázs ö Dr. Ligeti Erzsébet

Sirokmány Gábor ö Dr. Ligeti Erzsébet

Szaszák Márta ö Dr. Hunyady László

Szidonya László ö (MD-PhD) Dr. Hunyady László

Fokozatszerzésre jelentkezett doktoranduszok, témáik és témavezetõik

Gáborik Zsuzsanna ö Dr. Hunyady lászló

Az intracelluláris régiók szerepe az angiotenzin receptor mûködésében

Gogolák Péter ö Dr. Rajnavölgyi Éva

Az antigénprezentáció szerepe egy protektív, virális epitópot felismerõ T-limfocita aktivációjában

Kardon Tamás ö Dr. Mandl József

A bilirubin-UDP-glucuronosyl transzferáz expressziójának szabályozása

Petheõ Gábor ö Dr. Spät András

pH-érzékeny anion áram glomus caroticum kemoreceptor sejtben

Schnaider Tamás* ö Dr. Csermely Péter

A 90 kDa molekulatömegû dajkafehérjék funkcióinak biokémiai alapjai

A programban PhD. fokozatot szerzett doktorok és témavezetõik

Dr. Deák Ferenc ö Dr. Spät András

Dr. Dobolyi Árpád ö Dr. Juhász Gábor

Dr. Geiszt Miklós l Dr. Ligeti Erzsébet

Dr. Holló Zsolt l Dr. Sarkadi Balázs

Dr. Horváth Attila ö Dr. Rajnavölgyi Éva

Dr. Káldi Krisztina l Dr. Ligeti Erzsébet

Dr. Mikala Gábor e Dr. Spät András

Dr. Mócsai Attila l Dr. Ligeti Erzsébet

Dr. Rohács Tibor l Dr. Spät András

Dr. Suszták Katalin ö Dr. Ligeti Erzsébet

Dr. Szabadkai György l Dr. Spät András

Dr. Szászi Katalin l Dr. Ligeti Erzsébet

Dr. Várnai Péter l Dr. Spät András

Programok 23

     

Diagnosys.hu Független Egészségügyi Fórum

Promote Your Page Too

     
Menü