Diagnosys.hu, Egészségügyi hírek,
Diagnosys.hu, Egészségügyi hírek,
CIKKEK
     
REGISZTRÁCIÓ
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Regisztráció
Elfelejtettem a jelszót
     
számláló
Indulás: 2003-08-06
     
BETEGJOG
BETEGJOG : Betegjoggal kapcsolatos irodalom

Betegjoggal kapcsolatos irodalom

Gyűjtemény

Informed - Fomenu -/- Betegjogokkal kapcsolatos irodalom


      Betegjogokkal kapcsolatos irodalom

      A betegek jogállása 2002;

      A jó halál (Eutanázia). Válogatta és szerkesztette BLASSZAUER BÉLA.
      Gondolat, Budapest, 1984.
      A személyiség jogi védelme. A gyakorló jogász kézikönyve 6. KJKK,
      Budapest, 1992.
      ÁDÁM GYÖRGY: Orvosetikai dilemmák. I-II. Budapest, 1993. Alapvető tények
      az Egyesült Nemzetekről. New York, 1991. Alkotmánytan. Századvég Kiadó,
      Budapest, 1992.
      ANGYAL PÁL: A negatív eugenikai irány büntetőjogi vonatkozásai. Budapest,
      1936.
      ANTAL Z. LÁSZLÓ: A hálapénz. Replika, 1993. november.
      ANTAL Z. LÁSZLÓ: Beteg-utak. Medvetánc. Magyar gazdaság és szociológia a
      80-as években. Budapest, 1988.
      ANTAL Z. LÁSZLÓ: Piaci mechanizmusok szerepe az állami egészségügyben (A
      szülészet példáján). Terhesség - szülés - születés. MTA Szociológiai
      Kutató Intézet, Budapest, 1991.
      Az AIDS-gondolkodás. Egy betegség társadalomrajza. Válogatta és
      szerkesztette LÉDERER PÁL. T-Twins Kiadó, Budapest, 1994.
      Az emberi jogok nemzetközi törvénye. Magyar ENSZ Társaság, Budapest, 1990.
      Az orvostudomány határai. USA, 1985148.
      BALÁZS PÉTER: Objektíven a hálapénzről. Replika, 1993. november. (Lásd
      még: Replika, 1993. április.)
      BARTA FERENC - SÁNDOR JUDIT: Egészségügyi tevékenység - polgári jogi
      felelősség. Budapest, 1990.
      BENESCH, KATHERINE és társai: Medicolegal Aspects of Critical Care.
      Pittsburgh, Pennsylvania, 1986.
      BERENTEY GYÖRGY: Informed consent - „élő végrendelet”. MOTESZ Magazin,
      1993/3.
      BLACK és társai: Egyenlőtlenségek az egészségügyben. Szociológiai füzetek,
      37. Budapest, 1985.
      BLASSZAUER BÉLA: Eutanázia. Medicina, Budapest, 1997. Ismertetését lásd
      Végeken, 1977. 4. sz. 42-44 1.
      BODNÁR BELA és társai: A humán préembriók fagyasztásával foglalkozó
      laboratóriumok működési feltételei. Orvosi Hetilap, 135. évf. 35. sz.
1994.
      BODNÁR BÉLA: Korlátozható-e a humán préembriók fagyasztva tárolásának
      időtartama. Orvosi Hetilap, 135. évf. 40. sz. 1994.
      BODNÁR BÉLA-BODNÁR ZOLTÁN: Lombikbébi és társai. Kossuth Könyvkiadó.
      Budapest, 1988.
      BODNÁR BÉLA - LAMPÉ LÁSZLÓ: Etikai gondolatok a férj spermiumaival végzett
      mesterséges ondóbevitel gyakorlatáról. Lege Artis Medicinae, 1992!7.
      BROSZ RÓBERT - POLAY ELEMÉR: Római jog. Tankönyvkiadó, Budapest, 1976.
      CANFIELD. VIKKI A. - RATKIN, GARY A.: A testi betegség érzelmi
      vonatkozásai. Upjohn Hungary Kft., Budapest, é. n.
      COLLIER. J. A. B.-LONGMORE, J. M.: Klinikai szakok Oxford zsebkönyve.
      Medicina, Budapest, 1992.
      CORR, CHARLES A. és mások: Death and Dying. Life and Living. California, I
      994.
      DAVID. RENÉ: A jelenkor nagy jogrendszerei. KJKK, Budapest. 1977.
      DILLMANN, ROBERT J. M.-LEGEMAATE, .IONIAN: Euthanasia in the Netherlands:
      The state of the Legal debate: European Journal of Health Law 1. 1994.
      DRGONEC, ,IAN: A művi megtermékenyítés szabályozása az érvényes jogi
      szabályzásokban. Jogtudományi Közlöny, 1988/6.
      Egészségügyi jogi kézikönyv. K.IKK, Budapest, 1990. Egyetemes Guinnes
      Enciklopédia. Budapest. 1992.
      Egyezmény a gyepnek jogairól. ENSZ Gyermekalap Magyar Nemzeti Bizottsága,
      Budapest, 1990.
      Emberi jogok hazánkban. Budapest, 1988.
      EMBEY-ISZTIN DEZSÖ: A tumoros betegek fájdalomcsillapítása. Gyógyszereink.
      1994/3.
      FADEN, RUTH R. - BEAUCHAMP, TOM L.: A History and Theory of Informed
      Consent. Oxford, 1986.
      FÖLDEST TAMÁS: Az elmebetegek emberi jogai - az Emberi Jogok Európai
      Bírósága ítéleteinek fényében. Acta Humana, 1991/4.
      Gyógyszerpiac 2. évf. 8. szám. 1994.
      GYÖRGYI KÁLMÁN: A büntetőjog és a modern orvosbiológiai eljárások.
      Jogtudományi Közlöny, 1989/4.
      HAMPE, JOHANN CRISTOPH: Hiszen meghalni egészen más. Budapest, 1993.
      (Református Zsinati Iroda Tanulmányi Osztálya)
      HART, L. A.: Természetjog „némileg másképp”. Világosság, 1972.
      HENDRIKS, AART: The Right to Health. European Journal of Health Law L,
      1994.
      HODSON. JOHN D.: The Principle of Paternalism: American Philosophical
      Quarterly 14., 1977.
      HORVÁTH TIBOR: Euthanázia és büntetőjog. Állam- és Jogtudomány, XV/I .
      JEFFREY, C. ALEXANDER: Szociológiaelmélet a II. világháború után. Balassi
      Kiadó, Budapest, 1996.
      JOBBÁGYI GÁBOR: A gyógyító tevékenység újabb polgári jogi vonatkozásai,
      különös tekintettel a személyiségi jogi és felelősségi kérdésekre.
      Kandidátusi értekezés, Miskolc, 1986.
      JOBBÁGYI GÁBOR: Szcmélyijog. Novotni kiadó. Miskolc, 1998. JOBBÁGYI GÁBOR:
      Személyiségi jogok - egészségügyi szerződés. .Jogtudományi Közlöny,
1984/1.
      JUSTINIANUS Institutiói. Ford.: ifj. MÉSZÖLY GEDEON, Budapest, 1939.
      KENNEDY, IAN-GRUBB, ANDREW: Medical LAW: Text and Materials. London, 1989.
      Kézikönyv szociális munkásoknak. Egyesült Nemzetek. New York. 1992. Ford.:
      DIÓSZEGI ESZTER. Pont Kiadó, é. n.
      KÖNCZEI GYÖRGY: „Mégis, kinek az érdeke?” Budapest. 1994.
      KOVÁCS JÓZSEF: Az egyéni és társadalmi egészség fogalmáról. I-II. Lege
      Artis Medicinac. 1992/1. és 1992!3.
      KULCSÁR ZSUZSANNA: Egészségpszichológia. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest,
1988.
      KULLMANN LA.IOS: Gondolatok az életminőség értelmezéséről:
      Életminőség-fejlesztő speciális mozgalmak a fogyatékosságügyben. Budapest,
      1993. A Szociális Munka Alapítvány Kiadványai 9.
      LANGKEIT, JOCHEN: Az orvosi titoktartási kötelezettség terjedelme és
      keretei a (német) Btk. 203. § I. 1. pontja szerint. Magyar Jog, 1994-47.
      LAPLANCHE, J.-PONTALIS. J. B.: A pszichoanalízis szótára. Akadémia Kiadó,
      Budapest, 1994.
      LAWSON, EDWARD: Encyclopedia of I luman Rights. New York, 1991.
      LOEWY, ERICH H.: Tcxtbook of Medical Ethics. Ncw York, 1989.
      MAYER FERENC KOLOS: Az orvostudomány törtcnete. Budapest. 1927.
      MOLNÁR-CSABAI: A gyógyítás pszichológiaíja. Springer Hungarica. Budapest,
      1994.
      MONORY BULCSU: Az euthanasia modern értelmezése. Meditáció a suicidium, a
      resustitatio, a műszervekkel és intenzív therápiával fenntartott élet, a
      transzplantátio és a ..szép halál” kérdéseiről. Kandidátusi értekezés,
      Budapest, 1985.
      MSD Orvosi Kézikönyv I. Magyar kiadás. 1994.
      NAGY JÁNOS: Emberölés a megölt kívánságára. Orvosok Lapja. 1948/49.
      NÁNÁSSY LÁSZLO: Az ember halála a természettudomány és a bölcselettudomány
      világánál. Religio. 1928.; Klny. Budapest, 1928.
      NÉVAY LÁSZLÓ: Az euthanazia problémája büntetőjogi szempontból. Budapest,
      1936.
      NOVOTNY ZOLTÁN: .Jogalanyiság - jogi személyiség. Publicationes RPM Serien
      Juridica et Politica Tomus 1. Fasc. 3.
      PÉTER ORSOLYA: .,Nasciturus pro iam nato habetur -- A magzat pozíciója és
      a magzatelhajtás a rámai jogban. Jogtudományi Közlöny, 1991-10.
      Dr. ROBERT M. YOUNGSON: Műtét előtt. alatt és után. Kulturtrade. Budapest,
      1996.
      Rövid útmutató az Emberi Jogok Európai Egyezményéhez. Európa Tanács
      Információs és Dokumentációs Központ, Budapest. 1994. és Magyar Közlöny,
      1993/41.
      RUZSA ÁGNES: A tumoros eredetű fájdalom csillapítása. Környezet és
      orvoslás, 1994/ 1.
      RYCROFT, CHARLES: A pszichoanalízis kritikai szótára. Párbeszéd Könyvek,
      1994.
      SÁNDOR JUDIT: Gyógyítás és ítélkezés. Orvosi „műhibaperek” Magyarországon.
      Medicina, Budapest, 1997.
      SCOCCIA, DANNY: Patemalism and Respect for Autonomy. Ethics 100, 1990.
      SHAW, JOSEPHINE: Informed Consent: A German Lesson. Intemational and
      Comparative Law Quarterly 35., 1986.
      SOMOGYI ENDRE: Az igazságügyi orvostan alapjai. Medicina, Budapest, 1977.
      Szakmai irányelvek a keresőképesség orvosi elbírálásához. Medicina,
      Budapest, 1989.
      SZEMÉLYI KÁLMÁN: A névjog. Tanulmány a személyiségi jogok köréből.
      Budapest, 1915.
      SZASZ, THOMAS: The Theology of Medicine. The political-philosophical
      Foundations of medical Ethics, New York, 1977.
      SZEKFÜ GÁBOR: Alkotmány és alkotmánybíráskodás. Az alapjogok értelmezése
      és védelme az Alkotmánybíróság határozataiban. 1992/2. Természetpatika.
      Pharmafontana, Budapest, 1992.
      TÖRŐ KÁROLY: Az orvosi jogviszony. KJKK, Budapest, 1986.
      TÖRŐ KÁROLY: Személyiségvédelem a polgári jogban. KJKK, Budapest, I 979.
      WEBSTER's Medical Secretaries Handbook. Szerk.: Haverty, J. Rhodes,
      Massachusetts, 1979.
      WISE, THOMAS N.: The Physician-Patient Relationship. In: WIENER, JERRY M.:
      Behavioral science. 2. kiadás. The National medical series for independent
      study, Baltimore, 1990.


      Lőrincz, I.

      2002-06-28

 

 

     

Diagnosys.hu Független Egészségügyi Fórum

Promote Your Page Too

     
Menü